STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Područna vijeća strukovnog razreda čine i predstavljaju delegati Glavne skupštine- biračko tijelo pojedinog Strukovnog razreda te ostali članovi koji se biraju sukladno Poslovniku o radu Područnih vijeća.

 

DJELOKRUG RADA

 

Područna vijeća odgovorna su za provođenje zaključaka i odluka tijela Komore i Strukovnih razreda na svom području.

 

Područna vijeća imaju sljedeće zadatke:

 

1. suorganiziraju stručno usavršavanje članova svojeg područja, a u koordinaciji s Povjerenstvom za edukaciju i trajno usavršavanje;
2. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi prosljeđuju Vijeću Strukovnog razreda,
3. predlažu Vijeću Strukovnog razreda plan potreba svoje djelatnosti članice za svoje područje;
4. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore;
5. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Vijeće Strukovnog razreda.

 

PRAVA I DUŽNOSTI

 

Članovi Područnog vijeća imaju sljedeća prava i dužnosti:

 

1. sudjelovati na sjednicama Područnog vijeća i na njima glasovati;
2. podnositi prijedloge i postavljati pitanja;
3. obavljati poslove koje im povjeri predsjednik Područnog vijeća.

 

Članovi Područnog vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđena Statutom i drugim općim aktima Komore.