STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon, Uto i Pet | 10-16h
    Sri i Čet | 16-20h

Vijeće Strukovnog razreda ZRTD čine devet članova: Voditelj i zamjenik voditelja Strukovnog razreda, četiri predsjednika stalnih Povjerenstava te tri pridodana člana, g. Maja Karić, g. Tomislav Stanković i g. Željko Lončar.

 

Vijećem Strukovnog razreda predsjedava Predsjednik Vijeća Strukovnog razreda, g. Damir Ciprić (CV) a rad Vijeća Strukovnog razreda pobliže se određuje Poslovnikom o radu Vijeća Strukovnog razreda.

 

Vijeće Strukovnog razreda obavlja slijedeće poslove:
1. potvrđuje članove stalnih Povjerenstava Strukovnih razreda,
2. predlaže financijski plan Strukovnog razreda,
3. predlaže cijene usluga Komore za svoju djelatnost Predsjedništvu Komore 4. predlaže Predsjedništvu Komore brisanje članova iz Registra članova Komore,
5. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad na prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja Strukovnog razreda,
6. donosi odluke u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenstava Strukovnog razreda,
7. ocjenjuje i daje mišljenje o izvješćima Povjerenstava i Područnih vijeća,
8. predlaže Vijeću Komore donošenje općih akata Komore, osim onih koje donosi Skupština Komore,
9. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u djelatnosti koje zastupa u sukladnosti sa zakonima,
10. raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada pojedine djelatnosti,
11. potvrđuje stručne temelje za program rada i razvoja pojedine djelatnosti,
12. potvrđuje mjere za unapređenje kvalitete rada pojedine djelatnosti,
13. daje Predsjedništvu Komore mišljenja i prijedloga u svezi organizacije rada uvjeta za razvoj pojedine djelatnosti,
14. potvrđuje načine i oblike trajnog stručnog usavršavanja pojedine djelatnosti te stručno usavršavanje iz pojedinog užeg područja pojedine djelatnosti,
15. predlaže oblike stručnog nadzora nad radom pojedine djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje,
16. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Strukovnih razreda.

 

Poslovnik o radu Vijeća strukovnih razreda proširuje djelokrug rada Vijeća za slijedeće: daje Predsjedništvu Komore mišljenja i prijedloga u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj pojedine djelatnosti, potvrđuje načine i oblike trajnog stručnog usavršavanja pojedine djelatnosti te stručno usavršavanje iz pojedinog užeg područja pojedine djelatnosti, predlaže oblike stručnog nadzora nad radom pojedine djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu, daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Strukovnih razreda.

 

Rad Vijeća se odvija kroz sjednice, najčešće jednom mjesečno ili rjeđe, sukladno potrebama za rješavanje specifičnih pitanja a sve uz svijest za potrebom racionaliziranja troškova.

 

Nažalost, postoje i ograničenja u provođenju nekih odluka, posebno onih koji se moraju provoditi preko zajedničkih tijela Komore, te Vam se može činiti da su promjene nedostatne i spore ali takav je trenutni ustroj HKZR-a. Kroz ovih, zamalo sedam godina treba ipak sagledati pomake , koje je strukovni razred predložio ili napravio za svoju profesiju. Neki pomaci su vidljivi kroz promjene zakona, ostalih akata državnih službi ali i kroz stalne pozive istih da sudjelujemo u donošenju prijedloga akata na razini zakona Republike Hrvatske.