STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donesena je odluka o konstituiranju novog Vijeća SR ZRTD HKZR-a, za mandatno razdoblje od 2018. – 2022. godine u slijedećem sastavu:

 

Goran Kutlić, Voditelj SR ZRTD
Tomislav Stanković*, zamjenik Voditelja SR ZRTD
Vedran Manestar*, Predsjednik Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje
Mirjana Šimunjak, Predsjednica Povjerenstva za etiku i deontologiju
Nenad Vodopija, Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu
Đurđica Harmicar, Predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja

*Za Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR-a izabran i imenovan je g. Tomislav Stanković, a za zamjenika Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR-a izabran i imenovan je g. Vedran Manestar.

 

Vijeće SR obavlja poslove utvrđene člankom 30. Statuta Komore, i to:

1. potvrđuje članove stalnih Povjerenstava Strukovnih razreda,
2. predlaže financijski plan Strukovnog razreda,
3. predlaže cijene usluga Komore za svoju djelatnost Predsjedništvu Komore,
4. predlaže Predsjedništvu Komore brisanje članova iz Registra članova Komore,
5. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad na prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja Strukovnog razreda,
6. donosi odluke u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenstava Strukovnog razreda,
7. ocjenjuje i daje mišljenje o izvješćima Povjerenstava i Područnih vijeća,
8. predlaže Vijeću Komore donošenje općih akata Komore, osim onih koje donosi Skupština Komore,
9. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u djelatnosti koje zastupa u sukladnosti sa zakonima,
10. raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada pojedine djelatnosti,
11. potvrđuje stručne temelje za program rada i razvoja pojedine djelatnosti,
12. potvrđuje mjere za unapređenje kvalitete rada pojedine djelatnosti,
13. daje Predsjedništvu Komore mišljenja i prijedloga u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj pojedine djelatnosti,
14. potvrđuje načine i oblike trajnog stručnog usavršavanja pojedine djelatnosti te stručno usavršavanje iz pojedinog užeg područja pojedine djelatnosti,
15. predlaže oblike stručnog nadzora nad radom pojedine djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu, 16. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Strukovnih razreda.

 

Rad Vijeća SR ZRTD HKZR-a pobliže se određuje Poslovnikom o radu Vijeća Strukovnog razreda.